2019 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  ներդրվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիր։


Ծրագրի շրջանակներում ապահովագրվում են ծիրան, խաղող, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ (ցորեն, գարի, վարսակ), կարտոֆիլ, սալոր, ձմերուկ և սեխ մշակաբույսերը, որոնք հնարավոր է ապահովագրել ստորև նշված մարզերում և ստորև նշված ռիսկերից.

  Նշված ռիսկերից բացի այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով բերքին հասցված վնասը չի փոխհատուցվելու Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից։

  Ֆերմերն իրավունք ունի որպես ապահովագրական գումար ընտրել առաջարկվող ծածկույթներից մեկը։
  Ապահովագրական ծածկույթի (գումարի) մակարդակները (ՀՀ դրամ մեկ հեկտարի համար) ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

  Ծիրան

  Ապահովագրական գումար

  (յուրաքանչյուր 1 հա)

  Խաղող

  Ապահովագրական գումար

  (յուրաքանչյուր 1 հա)

  Դեղձ

  Ապահովագրական գումար

  (յուրաքանչյուր 1 հա)

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,200,000 ՀՀ դրամ

  1,400,000 ՀՀ դրամ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,250,000 ՀՀ դրամ

  1,500,000 ՀՀ դրամ

  800,000 ՀՀ դրամ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,300,000 ՀՀ դրամ

  Խնձոր

  Ապահովագրական գումար 1 հա

  Ավանդական այգիներ
  500.000 ՀՀ դրամ

  800.000ՀՀ դրամ

  1.000.000  ՀՀ դրամ

  Կիսաինտենսիվ այգիներ

  2.000.000 ՀՀ դրամ

  4.000.000 ՀՀ դրամ

  6.000.000  ՀՀ դրամ

  Ինտենսիվ այգիներ

  4.000.000 ՀՀ դրամ

  6.000.000 ՀՀ դրամ

  8.000.000 ՀՀ դրամ

  Սալոր

  Ապահովագրական գումար

  (յուրաքանչյուր 1 հա)

  Ձմերուկ և Սեխ

  Ապահովագրական գումար

  (յուրաքանչյուր 1 հա)

  600,000 ՀՀ դրամ

  800,000 ՀՀ դրամ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  800,000 ՀՀ դրամ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,200,000 ՀՀ դրամ

  Աշնանացան ցորեն/գարի

  Ապահովագրական գումար 1 հա

  Գարնանացան ցորեն/գարի

  Ապահովագրական գումար 1 հա

  Ոռոգվող այգիներ

  300,000 ՀՀ դրամ

  350,000 ՀՀ դրամ

  380,000 ՀՀ դրամ

  Չոռոգվող այգիներ

  250,000 ՀՀ դրամ

  280,000 ՀՀ դրամ

  330,000 ՀՀ դրամ

  Ոռոգվող այգիներ

  250,000 ՀՀ դրամ

  280,000 ՀՀ դրամ

  300,000 ՀՀ դրամ

  Չոռոգվող այգիներ

  200,000 ՀՀ դրամ

  230,000 ՀՀ դրամ

  250,000 ՀՀ դրամ

  Վաղահաս կարտոֆիլ

  Ապահովագրական գումար 1 հա

  Միջին (միջին-վաղահաս, միջին-ուշահաս), ուշահաս կարտոֆիլ

  Ապահովագրական գումար 1 հա

  Ոռոգվող այգիներ

  1,200,000 ՀՀ դրամ

  1,500,000 ՀՀ դրամ

  1,800,000 ՀՀ դրամ

  Չոռոգվող այգիներ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,200,000 ՀՀ դրամ

  1,500,000 ՀՀ դրամ

  Ոռոգվող այգիներ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,200,000ՀՀ դրամ

  1,500,000 ՀՀ դրամ

  Չոռոգվող այգիներ

  800,000 ՀՀ դրամ

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  1,200,000 ՀՀ դրամ

  Ինչքան մեծ է ֆերմերի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարի չափը, այնքան մեծ է լինելու ապահովագրավճարը և առավելագույն հատուցման չափը։

  Ուշադրություն ՝
  Ապահովագրական ընկերության կողմից ֆերմերին վճարվող՝ բերքին հասցված վնասի փոխհատուցումը չի կարող գերազանցել ֆերմերի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարի չափը՝ նվազեցված ֆրանշիզան:


Պրոդուկտի արժեքը որոշելու համար հաշվի են առնվում՝

 • Մշակաբույսի տեսակը (օրինակ՝ ծիրան),
 • Ռիսկի տեսակը (оրինակ՝ կարկուտ և հրդեհ և/կամ գարնանային ցրտահարում),
 • Ռիսկային գոտին՝ (Հիմք ընդունելով Հիդրոօդերևութաբանության ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը, պիլոտային մարզերի բոլոր համայնքներին տրվել են ռիսկային կշիռներ կարկտահարության և գարնանային ցրտահարման համար։ Ապահովագրական սակագները կիրառվում են ըստ ռիսկային գոտու։ Յուրաքանչյուր համայնքի ռիսկային կշիռը ներկայացված է Գործակալության ապահովագրության պայմանների հավելված 2-ում
 • Ընտրած ապահովագրական ծածկույթ (ընտրվում է գյուղատնտեսի կողմից)
 • Հողատարածքի չափը (տրամադրվում է գյուղատնտեսի կողմից։ Այն դեպքերում, երբ գյուղատնտեսին պատկանող հողատարածքում աճում են 5 տարբեր մշակաբույսեր, գյուղացին պարտավոր է նշել մշակաբույսը և հողատարածը, որը ցանկանում է ապահովագրել):
 • Սուբսիդավորման չափը (ապահովագրավճարը սուբսիդավորվում է գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրման դեպքում՝ 60%, իսկ կարկուտից և հրդեհից ապահովագրման դեպքում՝ 50%-ի չափով)։

Նույն մշակաբույսի և տարածքի համար կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրվելու դեպքում, ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարի վրա կկիրառվի 10% զեղչ։


Ինչ է վնասի գնահատումը

Վնասի գնահատումը՝ ապահովագրական պայմանագրում նշված ռիսկերի հետևանքով ապահովագրված մշակաբույսերին հասցված վնասի փորձագիտական գնահատումն է: Վնասի գնահատումը իրականացնում են վերապատրաստված փորձագետներ, որոնք սերտիֆիկացված են Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալության (Այսուհետ՝ Գործակալություն) կողմից:

Վնաս գնահատող փորձագետների առաջին այցի համար վճարում է՝ Գործակալությանը անդամակցող ապահովագրական ընկերությունը։

Եթե առկա է անհամաձայնություն կապված վնասի գնահատման արդյունքների հետ, ապա հարկավոր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝ կրկնակի փորձաքննություն կազմակերպելու նպատակով։

Եթե կրկնակի փորձաքննության արդյունքները չեն բավարարում որևէ կողմին, ապա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հնարավոր է դիմել դատարան:

Վնասի գնահատումը պարտադիր պետք է իրականացվի գյուղատնտեսի ներկայությամբ։ Վնաս գնահատողը ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ծանոթացնել գյուղատնտեսին վնասը գնահատելու մեթոդաբանությանը:

Որակավորված անձի

անուն, ազգանուն

Որակավորման տեսակը

Վկայականի տրման ամիս, ամսաթիվ, տարի

1 Սերգեյ Ալեքսանյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

18.06.2021թ.
2 Արա Ավդալյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
3 Արթուր Ավագյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
4 Սուրիկ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
5 Սերյոժա Պապոյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
6 Վազգեն Բոռբորյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
7 Գարիկ Միրզոյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
8 Գոռ Ստեփանյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
9 Արմեն Զաքարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
10 Սարո Բունիթյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
11 Հայկ Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
12 Նարեկ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
13 Էդգար Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
14 Վահե Գասպարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
15 Դավիթ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

10.05.2021թ.
16 Կարեն Մանվելյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

10.05.2021թ.

17 Ռաֆայել Մանուկյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

10.05.2021թ.

18 Ռուբեն Հովսեփյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  

10.05.2021թ.

19 Հայկուհի Նազարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 10.05.2021թ.
20 Մերի Մանուչարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  

29.04.2021թ.

21 Նվարդ Շահմուրադյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ   28.04.2021թ.
22 Վահագն Հակոբյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 28.04.2021թ.
23 Վահրամ Սարգսյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  28.04.2021թ.
24 Սերգեյ Մելոյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 28.04.2021թ.
25 Արմինե Եղիազարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 28.04.2021թ.
26 Աշոտ Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.

27 Տիգրան Հովհաննիսյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.

28 Գառնիկ Համբարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.

29 Արտակ Գաբրիելյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.
30 Բագրատ Կիրակոսյան  խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

31 Գարիկ Միրզոյան  խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

32 Մանուկ Քոչարյան  խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

33 Անդրանիկ Ուդումյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

34 Արամ Վերդյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

35 Տարոն Տերտերյան խաղող և ծիրան 14/02/2020թ.
36 Հրանտ Խաչատրյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

37 Եփրեմ Արաքելյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

38 Իշխան Նադարյան խաղող և ծիրան 14/02/2020թ.
39 Լյովա Ալեքսանյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

40 Ներսես Կոստանյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

41 Սոս Հարոյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

42 Գայանե Ավագյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

43 Արա Հովսեփյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

44 Ռազմիկ Ահարոնյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

45 Արտակ Ղուկասյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

46 Վահե Եղազարյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

47 Մկրտիչ Շմավորյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

48 Թելման Հակոբյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

49 Գրիշա Մելքոնյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

14/02/2020թ.

01/03/2020թ․

50 Արմեն Քոչոյան խաղող և ծիրան  

14/02/2020թ.

51 Ալբերտ Զատիկյան խաղող և ծիրան  

14/02/2020թ.

52 Սաթիկ Ապրեսյան խաղող և ծիրան  

14/02/2020թ.


Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովադիրը կամ շահառուն/լիազորված անձը  պարտավոր է պատահարի մասին 48 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել ապահովագրողին՝ պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալներով (հեռախոսահամարներով, էլեկտրոնային փոստով):

Իսկ պատահարը տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրողին ներկայացնել ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում՝ նշելով պատահարի առաջացման պատճառները և հանգամանքները, ինչպես նաև բանկային տվյալները՝ հատուցումը փոխանցումով ստանալու դեպքում:


Չհատուցվող գումարն՝ ապահովադրի մասնակցության չափն է վնասի հատուցմանը, որը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսային հարաբերակցությամբ:

Պայմանագրով սահմանվում է 10 տոկոս ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ ըստ յուրաքանչյուր հողատարածքի, որի չափով ապահովագրողը ազատվում է ապահովագրական հատուցում իրականացնելուց:

Ապահովագրական հատուցումը՝ ապահովագրական  պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրողի կողմից պայմանագրի հիման վրա ապահովադրին/շահառուին վճարման ենթակա գումարն է:

Ապահովադիրը կամ շահառուն ստանում է հատուցում այն ապահովագրական ընկերությունից, որի հետ ձեռք է բերել համապատասխան պայմանագիր:

Կախված ապահովագրվող բերքի և ռիսկի տեսակից հատուցման ենթակա վնասի չափը կազմում է.

Կարկուտի և հրդեհի դեպքում՝ բոլոր տեսակի մշակաբույսերին հասցված վնասի 100%-ի չափով

Գարնանային ցրտահարման դեպքում՝

 • Ծիրան և դեղձին հասցված վնասի 50%-ի կամ 100%-ի չափով,
 • Խաղող, խնձոր և հացահատիկին (ցորեն, գարի) հասցված վնասի 100%-ի չափով:

Անկախ այն բանից, թե որքան է կազմում գյուղատնտեսին պատճառված վնասը` տուժողին հատուցում կարող է տրվել ոչ ավել, քան ապահովագրական պայմանագրում նշված ապահովագրական գումարը՝ նվազեցված ոչ պայմանական չհատուցվող գումարը:


Գյուղատնտեսական ապահովագրությունը հնարավոր է ձեռք բերել Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալության (Այսուհետ՝ Գործակալություն) անդամակցող հետևյալ ապահովագրական ընկերություններից.

 1. Ռոսգոսստրախ Արմենիա ՓԲԸ
 2. Ինգո Արմենիա ՓԲԸ
 3. Սիլ Ինշուրանս ՓԲԸ

Գյուղատնտեսական ապահովագրությունը ձեռք բերելու համար անհրաճեշտ փաստաթղթերն են՝

 • Անձնագիր,
 • Հողամասի սեփականության վկայականը, վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր,
 • Լրացրած ապահովագրական դիմում

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետը և գործողության ժամկետը, ըստ մշակաբույսի և ռիսկի, հետևյալն է՝


 Ապահովագրության արժեքը նույնն է՝ Գործակալությանն անդամակցող բոլոր ապահովագրական ընկերությունների համար։