2019 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  ներդրվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիր։


Ծրագրի շրջանակներում ապահովագրության ենթակա մշակաբույսերն են՝ ծիրան, խաղող, դեղձ, խնձոր, աշնանացան և գարնանացան հացահատիկ (ցորեն, գարի, վարսակ), կարտոֆիլ, սալոր, ձմերուկ, սեխ, բալ և կեռաս, որոնք ապահովագրվում են ստորև նշված մարզերում և ստորև նշված ռիսկերից.

  Նշված ռիսկերից բացի, այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով բերքին հասցված վնասը ենթակա չէ հատուցման Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից։
  Ֆերմերն իրավունք ունի, որպես ապահովագրական գումար ընտրել առաջարկվող ծածկույթներից մեկը։
  Ապահովագրական գումարի չափերին (ՀՀ դրամ մեկ հեկտարի համար) տեղեկանալու համար, հարկավոր է անցում կատարել այս հղումով՝ «Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմաններ», Հավելված_3:

  Ինչքան մեծ է ֆերմերի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարի չափը, այնքան մեծ է լինելու ապահովագրավճարը և առավելագույն հատուցման չափը։

  Ուշադրություն՝
  Ապահովագրական ընկերության կողմից ֆերմերին վճարվող՝ բերքին հասցված վնասի փոխհատուցումը չի կարող գերազանցել ֆերմերի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարի չափը՝ նվազեցված ֆրանշիզան:


Պրոդուկտի արժեքը որոշելու համար հաշվի են առնվում՝

 • Մշակաբույսի տեսակը (օրինակ՝ ծիրան),
 • Ռիսկի տեսակը (оրինակ՝ կարկուտ և հրդեհ և/կամ գարնանային ցրտահարում),
 • Ռիսկային գոտին՝ (Հիմք ընդունելով Հիդրոօդերևութաբանության ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը, ՀՀ մարզերի բոլոր բնակավայրերին տրվել են ռիսկային կշիռներ կարկտահարության և գարնանային ցրտահարման համար։ Ապահովագրական սակագները կիրառվում են ըստ ռիսկային գոտու։

  Յուրաքանչյուր բնակավայրի ռիսկային կշիռը ներկայացված է Գործակալության ապահովագրության պայմանների հավելված 2-ում

 • Ընտրած ապահովագրական ծածկույթ (ընտրվում է գյուղատնտեսի կողմից)
 • Հողատարածքի չափը (տրամադրվում է գյուղատնտեսի կողմից։ Այն դեպքերում, երբ գյուղատնտեսին պատկանող հողատարածքում աճում են 5 տարբեր մշակաբույսեր, գյուղացին պարտավոր է նշել մշակաբույսը և հողատարածը, որը ցանկանում է ապահովագրել):
 • Սուբսիդավորման չափը (ապահովագրավճարը սուբսիդավորվում է գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրման դեպքում՝ 60%, իսկ կարկուտից և հրդեհից ապահովագրման դեպքում՝ 50%-ի չափով)։

Նույն մշակաբույսի և տարածքի համար կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրվելու դեպքում, ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարի վրա կկիրառվի 10% զեղչ։


Ինչ է վնասի գնահատումը

Վնասի գնահատումը՝ ապահովագրական պայմանագրում նշված ռիսկերի հետևանքով ապահովագրված մշակաբույսերին հասցված վնասի փորձագիտական գնահատումն է: Վնասի գնահատումն իրականացնում են անկախ փորձագետներ, որոնք վերապատրաստվել են Գործակալության և Գործակալության հետ համագործակցող միջազգային խորհրդատվական ընկերության կողմից։

Վնաս գնահատող փորձագետներին վճարում է Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունը։

Եթե առկա է անհամաձայնություն՝ կապված վնասի գնահատման չափի հետ, ապա կողմերը, կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարաի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ծառայություններն անվճար են։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից կայացված որոշման արդյունքները չեն բավարարում որևէ կողմին, ապա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կողմերը կարող են դիմել դատարան:

Վնաս գնահատող փորձագետը ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ծանոթացնել գյուղատնտեսին վնասը գնահատելու մեթոդաբանությանը:

խաղող, ծիրան

Որակավորված անձի

անուն, ազգանուն

Որակավորման տեսակը

Վկայականի տրման ամիս, ամսաթիվ, տարի

1 Վահագն Հակոբյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
2 Արմինե Եղիազարյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
3 Սերգեյ Մելոյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
4 Նվարդ Շահմուրադյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
5 Սոս Հարոյան բալ և կեռաս
դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
14/02/2020թ․
6 Վահրամ Սարգսյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
7 Կարեն Մանվելյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
10/05/2021թ․
8 Ռաֆայել Մանուկյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
10/05/2021թ․
9 Հայկուհի Նազարյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
29/04/2021թ․
10 Տիգրան Հովհաննիսյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
28/04/2021թ․
11 Գառնիկ Համբարյան բալ և կեռաս
խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ
14/07/2022թ.
29/04/2021թ․
12 Սերգեյ Ալեքսանյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

18.06.2021թ.
13 Արա Ավդալյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
14 Արթուր Ավագյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ,սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.
15 Սուրիկ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ

11.06.2021թ.
16 Սերյոժա Պապոյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.

17 Վազգեն Բոռբոռյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

11.06.2021թ.

18 Գարիկ Միրզոյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  

11.06.2021թ.

19 Գոռ Ստեփանյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 11.06.2021թ.
20 Արմեն Զաքարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  

11.06.2021թ.

21 Սարո Բունիաթյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  11.06.2021թ.
22 Հայկ Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 11.06.2021թ.
23 Նարեկ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ  11.06.2021թ.
24 Էդգար Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 11.06.2021թ.
25 Վահե Գասպարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 11.06.2021թ.
26 Դավիթ Հարությունյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

10.05.2021թ.

27 Ռուբեն Հովսեփյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

10.05.2021թ.

28 Մերի Մանուչարյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.

29 Աշոտ Խաչատրյան խաղող, ծիրան, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ, սալոր, կարտոֆիլ, ձմերուկ, սեխ 

28.04.2021թ.
30 Արտակ Գաբրիելյան խաղող և ծիրան  

դեղձ, խնձոր և հացահատիկ

28.04.2021թ.

01/03/2020թ․

31 Բագրատ Կիրակոսյան դեղձ, խնձոր, հացահատիկ

խաղող, ծիրան

01․03․2020թ.

14․02․2020թ․

32 Գարիկ Միրզոյան դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

33 Մանուկ Քոչարյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

34 Անդրանիկ Ուդումյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

35 Արամ Վերդյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

36 Տարոն Եփրեմյան/span>  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

37 Հրանտ Խաչատրյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

38 Եփրեմ Արաքելյան/span>  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

39 Իշխան Նադարյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

40 Լյովա Ալեքսանյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

41 Ներսես Կոստանյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

42 Գայանե Ավագյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

43 Արա Հովսեփյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

44 Ռազմիկ Ահարոնյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

45 Արտակ Ղուկասյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

46 Վահե Եղազարյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

47 Մկրտիչ Շմավորյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

48 Թելման Հակոբյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

49 Գրիշա Մելքոնյան  դեղձ, խնձոր և հացահատիկ 

խաղող և ծիրան

01․03․2020թ․

14․02․2020թ

50 Արմեն Քոչոյան խաղող և ծիրան  

14/02/2020թ.

51 Ալբերտ Զատիկյան խաղող և ծիրան  

14․02․2020թ.

52 Սաթիկ Ապրեսյան խաղող և ծիրան  

14․02․2020թ.


Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում, Ապահովադիրը կամ շահառուն/լիազորված անձը կամ այլ շահագրգիռ անձ պարտավոր է պատահարի մասին անհապաղ (սակայն ոչ ուշ, քան ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալուց հետո 5 օրվա ընթացքում) տեղեկացնել Ապահովագրողին Պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալներով՝ հեռախոսահամարներով, էլեկտրոնային փոստով։
Ապահովադիրը կամ շահառուն/լիազորված անձը կամ այլ շահագրգիռ անձ պարտավոր է պատահարը տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում Ապահովագրողին ներկայացնել ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում՝ նշելով պատահարի առաջացման պատճառները և հանգամանքները, ինչպես նաև բանկային տվյալները՝ հատուցումը փոխանցումով ստանալու դեպքում:


Չհատուցվող գումարն՝ ապահովադրի մասնակցության չափն է վնասի հատուցմանը, որը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսային հարաբերակցությամբ:

Պայմանագրով սահմանվում է 10 տոկոս ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ ըստ յուրաքանչյուր հողատարածքի, որի չափով ապահովագրողը ազատվում է ապահովագրական հատուցում իրականացնելուց:

Ապահովագրական հատուցումը՝ ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում, ապահովագրողի կողմից, պայմանագրի հիման վրա ապահովադրին/շահառուին վճարման ենթակա գումարն է:

Ապահովադիրը կամ շահառուն ստանում է ապահովագրական հատուցում այն ապահովագրական ընկերությունից, որի հետ կնքել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր:


Անկախ այն բանից, թե որքան է կազմում գյուղատնտեսին պատճառված վնասը` տուժողին հատուցում կարող է տրվել ոչ ավել, քան ապահովագրական պայմանագրում նշված ապահովագրական գումարը նվազեցված ֆրանշիզան:


Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրերի կնքումն իրականացվում են Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Դրանք են․

 1. «Ռոսգոսստրախ–Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ
 2. «Ինգո Արմենիա» ապահովագարական ՓԲԸ
 3. «Սիլ Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Իրավաբանական անձի դեպքում՝
 • կազմակերպության տվյալները,
  հողամասի սեփականության վկայականը կամ վարձակալության պայմանագիրը կամ ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվող տեղեկանքը շրջադարձային կոորդինատների գծով կամ իրավական այլ փաստաթղթեր,

 • Ֆիզիկական անձի դեպքում՝
 • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  Հողամասի սեփականության վկայականը կամ վարձակալության պայմանագիրը կամ ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվող տեղեկանքը շրջադարձային կոորդինատների գծով կամ իրավական այլ փաստաթղթեր:

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետը և գործողության ժամկետը, ըստ մշակաբույսի և ռիսկի, հետևյալն է՝


  Ապահովագրության արժեքը նույնն է Գործակալության անդամ բոլոր ապահովագրական ընկերությունների համար։