Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալությունը (Այսուհետ՝ Գործակալություն)՝ հասարակական կազմակերպություն է, որի գործունեության նպատակը՝  գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրական համակարգի կոորդինացումն է, այդ թվում` Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության արդյունավետությանը նպաստելու և կարգավորելու՝ անդամ ապահովագրական ընկերությունների համար մաuնագիտական վարքագծի կանոններ մշակելու միջոցով:

Իր նպատակները իրականացնելու համար Գործակալությունը.

 1. մշակում է գյուղատնտեսության ապահովագրության ստանդարտ պրոդուկտներ,
 2. մշակում և համակարգում է Գործակալության կողմից մշակած գյուղատնտեսության ապահովագրության պրոդուկտների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրամադրվող սուբսիդիանների տրամադրման գործընթացը և պայմանները,
 3. իրականացնում է շուկայի ուսումնասիրում և ակտուարական հաշվարկներ,
 4. անցկացնում է դասընթացներ գյուղատնտեսության ապահովագրության ոլորտում վնաս գնահատողների համար, իրականացնում է վնասը գնահատողների որակավորում,
 5. իրականացնում է գյուղատնտեսության ապահովագրության ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ այլ գործունեություններ:


Գյուղատնտեսությունը երկրի տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկն է, որն ապահովում է ՀՆԱ-ի շուրջ 15 %-ը։ Այս ոլորտը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի երկրի պարենային անվտանգության ապահովման գործում: Սակայն, գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման առումով Հայաստանի Հանրապետության տարածքն աչքի է ընկնում իր բարձր ռիսկայնությամբ, որի արդյունքում, գյուղատնտեսության ոլորտում ֆերմերները տարբեր բնական աղետների հետևանքով զգալի կորուստներ են կրում:

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում ռիսկերի կառավարման և վերահսկման առավել արդյունավետ միջոցներից մեկը՝ գյուղատնտեսության ապահովագրության իրականացումն է:

Ապահովագրության ենթակա մշակաբույսերն են՝ ծիրան, խաղող, խնձոր, դեղձ, հացահատիկ (ցորեն, գարի, վարսակ), կարտոֆիլ, սալոր, ձմերուկ և սեխ:

Նշված մշակաբույսերը ապահովագրվում են և ապահովագրության պայմանագիրը տարածվում է՝

«կարկտահարություն և հրդեհ» ռիսկից ծիրանի և խաղողի ապահովագրության դեպքում` Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ դեղձի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,

«կարկտահարություն» ռիսկից խնձորի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի, սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ ձմերուկի և սեխի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,

«գարնանային ցրտահարություն» ռիսկից ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա:

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվում է պետության ֆինանսական աջակցությամբ՝ ապահովագրավճարի 50%-60% չափով (կախված ապահովագրական պրոդուկտի տեսակից) սուբսիդավորման միջոցով։


Պայմանագրի կնքման հիմք է հանդիսանում  ապահովագրողի կողմից տրամադրված գրավոր դիմում-հարցաթերթիկը:

Պայմանագիր կնքելիս ապահովագրողի պահանջով ապահովադիրը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) Իրավաբանական անձի դեպքում՝ կազմակերպության տվյալները, հողատարածքի սեփականության վկայականը կամ վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր,

բ) Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ, հողատարածքի սեփականության վկայականը կամ վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր: Մինչև պայմանագրի կնքումն ապահովագրողն իրավունք ունի իրականացնելու հողատարածքի նախնական զննում:

Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր ձևով, երկու օրինակից: Պայմանագրին կից կարող են կնքվել լրացուցիչ համաձայնագրեր, որոնք հանդիսանում են դրա անբաժանելի մասը:

Պայմանագրի կորստի, վնասվածքի կամ ոչնչացման դեպքում ապահովագրողն ապահովադրի դիմումի հիման վրա վերջինիս տրամադրում է պայմանագրի կրկնօրինակը:

Պայմանագրի առաջին անգամ կորստի, վնասվածքի կամ ոչնչացման դեպքում կրկնօրինակը տրամադրվում է անվճար:

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

 • Հասցե՝
  Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան,
  Վազգեն Սարգսյան 6, 0010
 • Հեռախոս՝
  (+374 95) 226-227
 • Էլ․ հասցե՝
  info.aina.ngo@gmail.com
 • Հարցերի և առաջարկությունների դեպքում զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թեժ գիծ՝
  (+374 10) 592-697
 • Գյուղատնտեսության ապահովագրության ոլորտում սպառողների իրավունքների և շահերի խախտման և ապահովագրական ընկերության դեմ բողոք կամ պահանջ ունենալու դեպքում զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝
  (+374 60) 70-11-11